Get Adobe Flash player

 

Методичний семінар-практикум «Впровадження інтерактивних технологій – запорука підвищення якості навчання».

Виходячи із завдань формування освіти до числа яких входить впровадження державних стандартів освіти, новітніх методик та технологій навчання, педагогічний колектив ДНЗ «Сквирське ВПУ» працює над єдиною методичною проблемою «Втілення інноваційних процесів у навчання і виховання учнів, та їх роль у формуванні професійно-ділових якостей спеціалістів» .Саме вирішенню цієї проблеми був присвячений методичний семінар-практикум «Впровадження інтерактивних технологій – запорука підвищення якості навчання».

 

 

Методист Олійник Г.Р. ознайомила педагогічних працівників з сутністю інтерактивного навчання і порівняла його із загальновідомими, традиційними підходами до навчання. Наголосила, що сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії усіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Педагог виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно   сприяє   формуванню   цінностей,   навичок   і   вмінь,   створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу вчителю стати справжнім лідером учнівського колективу.

 

Про використання методу проектів в процесі вивчення історії та в позаурочний час доповідала Вдовиченко І.В. Вона зазначила, що метод   проектів   передбачає   використання   широкого   спектра   проблемних,  дослідницьких, пошукових методів, орієнтованих на реальний практичний результат, значимий для учня, з одного боку, а з іншого -   розробку проблеми цілісно. Метод  проектів   дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість учню виявити самостійність у плануванні, організації і контролі своєї діяльності, виявити творчість при виконанні навчальних завдань. Таким чином, дослідницька проектна робота, як ніяка інша діяльність, формує в учнів якості,   необхідні для професійної кар'єри і соціальної адаптації незалежно від вибору майбутньої професії.

 

З доповіддю на тему: «Засоби активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів з використанням інтерактивних методів навчання в процесі вивчення суспільних дисциплін» виступив викладач історії Вдовиченко І.І. В своєму виступі він звернув увагу на використання наочних методів навчання при викладанні історії, що дає можливість значно збільшити обсяг інформації, яка передається, а візуальність поширює і зосереджує увагу учнів. Розповів про методику складання та використання опорних конспектів. Вдовиченко І.І.  ознайомив присутніх з використанням дидактичних ігор, які дають можливість створити певний емоційний фон в учнівському колективі, розвивають такі задатки як пам'ять, увага, почуття колективізму та взаємовиручки, формують практичні навички та вміння, а також зупинився на методиці проведення такої форми інтерактивного навчання – як дискусія, що є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначати власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї точки зору.

 

Викладач Кусик Л.О. поділився досвідом використання мультимедійних презентацій Microsoft PowerPoint при вивченні економічних дисциплін. Він зазначив, що досвід використання програмного продукту PowerPoint має надзвичайно високу ефективність, яка була цілком передбачена, адже процес викладання – це, по суті, і є презентація навчального матеріалу. Використання різноманітних можливостей, які надає програмний продукт PowerPoint для викладача відкриває безмежні простори педагогічної творчості, а учні із зацікавленням набувають нових знань та більш ефективно засвоюють попередній матеріал і надалі показують високі результати.

 

Про проведення уроків української мови та літератури з використанням інтерактивного методу – рольова гра розповіла викладач Маличенко О.М. Вона підкреслила, що при застосуванні даного методу виграє весь навчальний процес, бо він дає можливість залучити кожного учасника до обговорення проблеми, а це сприяє розвитку критичного мислення, діалогічного мовлення, уміння доводити. Учні набувають навичок співпраці, колективного пошуку рішень, беруть активну участь у навчанні та передачі своїх знань іншим людям.

 

Отже, впроваджуючи інтерактивні технології досягається головна мета інтерактивного навчання:

«Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.» 

На даний момент 28 гостей на сайті