Get Adobe Flash player

Засідання методичної комісії викладачів

предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки

14 квітня   2018 р. відбулось засідання методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарної  та соціально-економічної підготовки.

Повістка денна:

1. Використання презентаційних матеріалів на уроках з метою формування інноваційної особистості

Маличенко О.М.

2. Педагогічний практикум.

«Формування соціально-компетентної особистості засобами  інноваційних технологій навчання і виховання»

Викладачі предметними

3. Підсумки роботи тижнів: української  літератури.. зарубіжної літератури, іноземної мови.

Корнійчук Н.А. Маличенко О.М.. Польгун І.В.

  1. Використання презентаційних матеріалів на уроках з метою формування інноваційної особистості

Маличенко О.М. розкрила з досвіду роботи суть та ефективність застосування мультимедійних презентацій ; розкриття позитивних та негативних сторін використання даних технологій. Обґрунтувала необхідність використання мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури з метою розвитку пізнавальної діяльності учнів; визначення ефективних форм і методів їх застосування.

Використання ІКТ у навчально-виховному процесі забезпечує умови для розвитку творчої особистості учня, сприяє позитивній мотивації їх до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні, робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

2. Педагогічний практикум.

«Формування соціально-компетентної особистості засобами  інноваційних технологій навчання і виховання»

Вдовиченко Ірина Володимирівна, голова методичної комісії, зупинилась на загальних аспектах формування соціально-компетентної особистості.

Розбудова національної системи освіти в умовах становлення України як самостійної незалежної держави з урахуванням кардинальних

змін в усіх сферах суспільного життя, історичних викликів ХХІ століття вимагає критичного осмислення досягнутого і зосередження зусиль та ресурсів на вирішенні найбільш гострих проблем, які стримують розвиток освітньої галузі, не дають можливості забезпечити нову якість освіти, адекватну нинішній історичній епосі.

Серед цих проблем особливе місце посідає відсутність цілісної системи виховання, фізичного, морального і духовного розвитку і соціалізації дітей та молоді.

Одним з пріоритетних напрямків державної освітньої політики має стати побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді

Інтерес до проблеми соціалізації особистості виник давно….Про це свідчать праці учених ХХ століття Л.Виготського, Л.Буєвої, І.Кона, А.Макаренка, В.Сухомлинського, Л.Рубінштейна, в яких вони вказували на взаємозалежність між умовами соціального середовища та розвитком особистості та зазначали необхідність активного опосередкування особистісного розвитку

Соціалізація – процес і результати засвоєння людиною історично створених соціальних норм та культурних цінностей (конструктивних та саморуйнівних), що передбачають його включення у систему суспільних відносин та самостійне відтворення цих відносин. Присутні приєднались до обговорення даного питання . вийшла жвава дискусія.. Переглянули презентацію.

На завершення прийшли до висновку, що результатом успішної соціалізації дитини можна вважати її готовність до виконання соціальних ролей:

Я – успішний учень, у дорослому житті – успішний працівник;

Я – система громадянських компетентностей, у дорослому   житті - свідомий громадянин;

Я – система ціннісних ставлень, у дорослому житті –  успішний сім’янин.

Таким чином на концептуальному рівні державою визначено суспільно важливе завдання для освітян - забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість  і через систему ціннісних ставлень набувала   досвіду взаємодії з соціумом.

3. Підсумки роботи тижнів: української  літератури.. зарубіжної літератури, іноземної мови.

Викладачі предметники   Корнійчук Н.А. ;Маличенко О.М.; Польгун І.В.

проаналізували роботи під час підготовки та проведення предметних тижнів. Представили матеріали у вигляді презентацій.

Голова методичної комісії Вдовиченко Ірина Володимирівна.

На даний момент 11 гостей на сайті