Соціалізація особистості сучасного учня нерозривно пов’язана з відродженням української нації, демократизацією та гуманізацією нашого суспільства, з розширенням прав та свобод нашого народу,  самоврядування, що передбачає участь молоді у всіх сферах управління суспільства та висунення молоді на керівну роботу.

         А все це передбачає і новий період виховання молодого покоління. Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання. Таку науку – „управління суспільством” – наша молодь вивчає на практиці, бере участь у самоврядуванні.

         Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.

Навчальним закладам на початку третього тисячоліття була надана можливість самостійного вибору шляхів реалізації функцій виховання на засадах демократії та гуманізації освітнього процесу.

Сучасний навчальний заклад, як і суспільство загалом, переживає складний період реформування, коли здійснюється рішучий поворот до особистості учня. Такий навчальний заклад повинен поважати власну гідність кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити й інтереси, створювати сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.

Виховання, як процес, доцільно розглядати з філософської та психологічної позиції. Це цілеспрямоване формування в особистості певного ставлення до людей і навколишнього середовища. Причому формування розглядається не як зовнішній тиск на особистість, а як збудження й стимулювання її внутрішньої потреби до відповідного мислення, дій, духовних потреб.

Виховання здійснюється на гуманістичній основі. Головний принцип — олюднення відносин у загальновиховному процесі. Одним із багатьох особливостей гуманістичного виховання є допомога дітям у самовихованні та захисті їх від життєвих незгод, конфліктів, самотності, а також у створенні умов для вільного розвитку духовних і фізичних потреб.

Фундаментальним завданням виховання є соціалізація, соціальна адаптація підростаючого покоління, тобто поступове залучення молодої людини в систему суспільних і творчих відносин. Виховання ефективне тоді, коли наставник і учень разом створюють матеріальні й культурні цінності, набувають вмінь та навичок у процесі формування стосунків.

Завдання роботи учнівського самоврядування.

 •  розвиток ранньої соціальної активності й усвідомленої суспільної позиції молоді;
 •  виховання почуття самосвідомості, власної значимості, творчої ініціативи;
 •  створення умов для розвитку перспективи професійного  росту й соціальної  адаптації;
 •  впровадження нових сучасних інноваційних форм спільної діяльності  учнів

Голова учнівського самоврядування – Куренкова Ангеліна

Заступник голови учнівського самоврядування – Піскун Тетяна

Секретар – Недашківська Діана

Основними завданнями парламенту є:

– активізація діяльності учнів, формування їх громадянської позиції;

– створення умов для реалізації організаторських здібностей учнів;

– поширення у навчальному закладі принципів демократії, особистої свободи та відповідальності кожного учня;

– залучення учнів до становлення та активізації життя учнівського коллективу.

Розробляючи структуру Учнівського Парламенту, в першу чергу враховували специфіку свого навчального закладу, основні напрями діяльності за фахом, традиції, проблеми та інтереси учнів.

Учнівський Парламент складається з Ради навчальних груп, куди входить старостат учнівських груп; Ради гуртожитку, куди входить старостат поверхів гуртожитку.

При Училищному Парламенті створені і працюють постійно діючі комісії.

1.   Комісія зі спорту та здорового способу життя.

2.   Інформаційна комісія.

3.   Комісія дисципліни, порядку та правової культури

4.   Комісія з проведення дозвілля

5.   Комісія цікавих справ.

Кожна комісія має свою програму та план дій.

Комісія зі спорту та здорового способу життя

– голова – Царук Дмитро;

члени – Мошковський Артем, Яремчук Максим,Кононський Владислав,Волинець Дмитро

Мета: залучити учнів до активної участі в училищних та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

Комісія цікавих справ

– голова – Храпак Наталія,

– члени –  боярська Олена, Комарчук Юлія, Вовк Олена

Мета: Організація дозвілля на перервах та в позаурочний час, масові заходи, свята, вечори.

Інформаційна комісія

– голова – Авраменко Анастасія;

– члени – Яценко Валерія, Голубєв Руслан, Голубєв Валентин, Кондратенко Анастасія

Мета: поширювати інформацію про діяльність Учнівського Парламенту через засоби масової інформації, виховувати правову культуру та політичну грамотність учнів.

Комісія дисципліни, порядку та правової культури.

голова – Одруженко Андрій;

– члени – Марченко Сергій, Дідківський Андрій, Шельменко Олександр, Незгодзінський Артем

Мета: виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно.

Комісія з проведення дозвілля

– голова – Дубовенко Крістіна;

– члени – Майорко Віталіна, Цвілюк Анна, Задніпрянко Олександр

Мета: привчити учнів до змістового проведення  вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

Правовою базою Учнівського Парламенту є статут в основі якого Конституція України, Закон «Про професійну освіту», „Концепція громадянського виховання”, Декларація про права дитини та інші документи.

За основу взято цілі та завдання  навчального закладу:

– формування національної самосвідомості в учнів;

– формування активної життєвої позиції в учнів;

– формування в учнівської молоді поваги до праці та людини праці.

Статут Учнівського Парламенту, та його комісії діють в межах установлених Конституцією України та відповідно до Закону про молодіжні організації, Закону „Про об’єднання громадян”.

У своїй діяльності Учнівський Парламент керується законодавством України та власним статутом.

Учнівський Парламент – добровільна організація учнів, яка діє на громадських засадах, має правову і демократичну організацію і керується загальнолюдськими моральними принципами.

Членом Учнівського Парламенту може бути кожен учень училища, який дотримується Декларації прав та обов’язків Учнівського Парламенту.

Учнівський Парламент обирається на звітно-виборній конференції учнів на початку навчального року.

Голова Парламенту та його заступник обирається відкритим голосуванням.

Працює Учнівський Парламент згідно регламенту, затвердженому на своєму засіданні.

Символами Учнівського Парламенту є: Прапор, Герб, Гімн. Девіз Учнівського Парламенту „Наше майбутнє – в наших руках”. Парламент працює за планом, який координує роботу усіх його структур. Щороку розробляється  план засідань Учнівського Парламенту. Згідно регламенту такі засідання проводяться 1 раз на місяць.

На засіданнях Учнівського Парламенту заслуховуються звіти голів комісій про свою роботу, обговорюються організаційні питання діяльності комісій, питання преміювання учнів. Для цього Учнівський Парламент спільно з профспілковим комітетом і адміністрацією розробив „Положення про преміювання учнів”, „Положення про надання матеріальної допомоги” на основі „Положення про стипендіальне забезпечення учнів Сквирського ВПУ»

Підтримка директора і педагогічного колективу є необхідною умовою роботи учнівського самоврядування, так як Учнівський Парламент юридично несамостійний.

В Учнівському Парламенті переважають демократичні основи:

 • в училищі створена морально-психологічна атмосфера, яка сприяє виявленню талантів і розвитку потенційних можливостей кожної особистості та творчих здібностей учнів;
 • змінюються лідери учнівського самоврядування на демократичній альтернативній основі;
 • організована періодична звітність керівних органів Парламенту перед учнями та викладачами;
 • забезпечується широка гласність роботи органів Учнівського Парламенту;
 • визначаються переможці для нагородження, заохочення.

Принципами діяльності органів учнівського самоврядування є:

гуманізм, демократичність, зорієнтованість на позитивні соціальні дії, наступність, плюралізм, самостійність.

Діяльність Учнівського Парламенту багатогранна:

 • контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в училищі і в гуртожитках;
 • контроль за успішністю в училищі;
 • соціальний захист учнів пільгового контингенту;
 • організація акцій на захист природи та озеленення території училища і гуртожитків;
 • організація змагань на кращу навчальну групу;
 • організація змагань на кращу кімнату та кращий поверх у гуртожитках;
 • організація роботи гуртків художньої самодіяльності та технічної творчості;
 • участь в організації та проведенні тематичних свят, фестивалів, конкурсів професійної майстерності, конкурсів художньої самодіяльності;
 • робота з суспільними громадськими організаціями.
Статут Учнівського самоврядування ДНЗ “Сквирське ВПУ”

Положення про учнівське самоврядування ДНЗ “Сквирське ВПУ”

План заходів учнівського самоврядування 2021-2022

Права таобов’язки лідерів учнівського самоврядування

Структура учнівського самоврядування

Гімн лідерів учнівського самоврядування