Соціалізація особистості сучасного учня нерозривно пов’язана з відродженням української нації, демократизацією та гуманізацією нашого суспільства, з розширенням прав та свобод нашого народу,  самоврядування, що передбачає участь молоді у всіх сферах управління суспільства та висунення молоді на керівну роботу.

         А все це передбачає і новий період виховання молодого покоління. Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання. Таку науку – „управління суспільством” – наша молодь вивчає на практиці, бере участь у самоврядуванні.

         Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.

Навчальним закладам на початку третього тисячоліття була надана можливість самостійного вибору шляхів реалізації функцій виховання на засадах демократії та гуманізації освітнього процесу.

Сучасний навчальний заклад, як і суспільство загалом, переживає складний період реформування, коли здійснюється рішучий поворот до особистості учня. Такий навчальний заклад повинен поважати власну гідність кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити й інтереси, створювати сприятливі умови для його самовизначення, самореалізації та розвитку.

Виховання, як процес, доцільно розглядати з філософської та психологічної позиції. Це цілеспрямоване формування в особистості певного ставлення до людей і навколишнього середовища. Причому формування розглядається не як зовнішній тиск на особистість, а як збудження й стимулювання її внутрішньої потреби до відповідного мислення, дій, духовних потреб.

Виховання здійснюється на гуманістичній основі. Головний принцип — олюднення відносин у загальновиховному процесі. Одним із багатьох особливостей гуманістичного виховання є допомога дітям у самовихованні та захисті їх від життєвих незгод, конфліктів, самотності, а також у створенні умов для вільного розвитку духовних і фізичних потреб.

Фундаментальним завданням виховання є соціалізація, соціальна адаптація підростаючого покоління, тобто поступове залучення молодої людини в систему суспільних і творчих відносин. Виховання ефективне тоді, коли наставник і учень разом створюють матеріальні й культурні цінності, набувають вмінь та навичок у процесі формування стосунків.

Завдання роботи учнівського самоврядування.

 •  розвиток ранньої соціальної активності й усвідомленої суспільної позиції молоді;
 •  виховання почуття самосвідомості, власної значимості, творчої ініціативи;
 •  створення умов для розвитку перспективи професійного  росту й соціальної  адаптації;
 •  впровадження нових сучасних інноваційних форм спільної діяльності  учнів

Засідання учнівського самоврядування

Відбулось засідання лідерів учнівського самоврядування освітнього закладу. Нові ідеї та енергетика повна креативу і позитивного мислення під кураторством заступника з виховної роботи Діани Вдовенко. Обговорення планів про свою роботу на навчальний рік.
“Наше майбутнє – в наших руках”!

Засідання ради учнівського самоврядування з організаційних питань штабу профілактики

“Рух вперед-сучасний тренд”

В освітньому закладі відбувсь інтелектуально-розважальний захід “Рух вперед-сучасний тренд”. Аліною Пеклін були організовані конкурси, змагання та розважальна програма, в результаті яких молодь отримала позитивні емоції та заохочувальні подарунки.
На захід завітали представники ініціативної молоді, голова молодіжної ради Сквирської міської територіальної громади Вадім Кожевний
Дискутували про важливість створення студентського самоврядування. Про молодіжну політику в громаді, про підтримку Міністерства молоді та спорту, про проблеми з якими стикається молодь і як їх долати. Про важливість об’єднання за для спільної мети – створення належних умов для самовдосконалення та розвитку особистості молодої людини.
Обговорили еко_толоку в суботу за Форою – популярне місце молоді в Сквирі.

Молодь наше майбутнє!!!
Все буде Україна!!!

Голова учнівського самоврядування – Діана НЕДАШКІВСЬКА

Заступник голови учнівського самоврядування – Піскун Тетяна

Секретар – Головач Лілія

Основними завданнями парламенту є:

– активізація діяльності учнів, формування їх громадянської позиції;

– створення умов для реалізації організаторських здібностей учнів;

– поширення у навчальному закладі принципів демократії, особистої свободи та відповідальності кожного учня;

– залучення учнів до становлення та активізації життя учнівського коллективу.

Розробляючи структуру Учнівського Парламенту, в першу чергу враховували специфіку свого навчального закладу, основні напрями діяльності за фахом, традиції, проблеми та інтереси учнів.

Учнівський Парламент складається з Ради навчальних груп, куди входить старостат учнівських груп; Ради гуртожитку, куди входить старостат поверхів гуртожитку.

При Училищному Парламенті створені і працюють постійно діючі комісії.

1.   Комісія зі спорту та здорового способу життя.

2.   Інформаційна комісія.

3.   Комісія дисципліни, порядку та правової культури

4.   Комісія з проведення дозвілля

5.   Комісія цікавих справ.

Кожна комісія має свою програму та план дій.

Комісія зі спорту та здорового способу життя.

Святослав ЯЦЕНКО, Максим ЛУЦЕНКО, Назар ГОРЄВ

Мета: залучити учнів до активної участі в училищних та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

Комісія цікавих справ

Евеліна ПАЩЕНКО,

Крістіна ШЕЛЬМЕНКО

Мета: Організація дозвілля на перервах та в позаурочний час, масові заходи, свята, вечори.

Інформаційна комісія

Дарія БОБРОВНИК , Софія ХРОНЮК

Мета: поширювати інформацію про діяльність Учнівського Парламенту через засоби масової інформації, виховувати правову культуру та політичну грамотність учнів.

Комісія дисципліни, порядку та правової культури.

Сергій МАРЧЕНКО, Ярослав СТОРОЖУК, АКІМОВ Роман

Мета: виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно.

Комісія з проведення дозвілля

Назар ПОРХУН, Іван ШЕЛЕВЕР

Мета: привчити учнів до змістового проведення  вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

Правовою базою Учнівського Парламенту є статут в основі якого Конституція України, Закон «Про професійну освіту», „Концепція громадянського виховання”, Декларація про права дитини та інші документи.

За основу взято цілі та завдання  навчального закладу:

– формування національної самосвідомості в учнів;

– формування активної життєвої позиції в учнів;

– формування в учнівської молоді поваги до праці та людини праці.

Статут Учнівського Парламенту, та його комісії діють в межах установлених Конституцією України та відповідно до Закону про молодіжні організації, Закону „Про об’єднання громадян”.

У своїй діяльності Учнівський Парламент керується законодавством України та власним статутом.

Учнівський Парламент – добровільна організація учнів, яка діє на громадських засадах, має правову і демократичну організацію і керується загальнолюдськими моральними принципами.

Членом Учнівського Парламенту може бути кожен учень училища, який дотримується Декларації прав та обов’язків Учнівського Парламенту.

Учнівський Парламент обирається на звітно-виборній конференції учнів на початку навчального року.

Голова Парламенту та його заступник обирається відкритим голосуванням.

Працює Учнівський Парламент згідно регламенту, затвердженому на своєму засіданні.

Символами Учнівського Парламенту є: Прапор, Герб, Гімн. Девіз Учнівського Парламенту „Наше майбутнє – в наших руках”. Парламент працює за планом, який координує роботу усіх його структур. Щороку розробляється  план засідань Учнівського Парламенту. Згідно регламенту такі засідання проводяться 1 раз на місяць.

На засіданнях Учнівського Парламенту заслуховуються звіти голів комісій про свою роботу, обговорюються організаційні питання діяльності комісій, питання преміювання учнів. Для цього Учнівський Парламент спільно з профспілковим комітетом і адміністрацією розробив „Положення про преміювання учнів”, „Положення про надання матеріальної допомоги” на основі „Положення про стипендіальне забезпечення учнів Сквирського ВПУ»

Підтримка директора і педагогічного колективу є необхідною умовою роботи учнівського самоврядування, так як Учнівський Парламент юридично несамостійний.

В Учнівському Парламенті переважають демократичні основи:

 • в училищі створена морально-психологічна атмосфера, яка сприяє виявленню талантів і розвитку потенційних можливостей кожної особистості та творчих здібностей учнів;
 • змінюються лідери учнівського самоврядування на демократичній альтернативній основі;
 • організована періодична звітність керівних органів Парламенту перед учнями та викладачами;
 • забезпечується широка гласність роботи органів Учнівського Парламенту;
 • визначаються переможці для нагородження, заохочення.

Принципами діяльності органів учнівського самоврядування є:

гуманізм, демократичність, зорієнтованість на позитивні соціальні дії, наступність, плюралізм, самостійність.

Діяльність Учнівського Парламенту багатогранна:

 • контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в училищі і в гуртожитках;
 • контроль за успішністю в училищі;
 • соціальний захист учнів пільгового контингенту;
 • організація акцій на захист природи та озеленення території училища і гуртожитків;
 • організація змагань на кращу навчальну групу;
 • організація змагань на кращу кімнату та кращий поверх у гуртожитках;
 • організація роботи гуртків художньої самодіяльності та технічної творчості;
 • участь в організації та проведенні тематичних свят, фестивалів, конкурсів професійної майстерності, конкурсів художньої самодіяльності;
 • робота з суспільними громадськими організаціями.
Статут Учнівського самоврядування ДНЗ “Сквирське ВПУ”

Положення про учнівське самоврядування ДНЗ “Сквирське ВПУ”

План заходів учнівського самоврядування 2021-2022

Права таобов’язки лідерів учнівського самоврядування

Структура учнівського самоврядування

Гімн лідерів учнівського самоврядування